Coronavirus: maatregelen voor de werkgevers / Uitstel van betaling voor RSZ-bijdragen

Instructies dienstverrichters

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering een aantal maatregelen genomen. Één van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020

De maatregel m.b.t. minnelijke afbetalingsplannen van 6 maart 2020 blijft van toepassing. Voor de andere maatregelen verwijzen wij naar de website van de RSZ: www.rsz.be. Deze maatregelen hebben betrekking op twee soorten uitstel van betaling:

1) Automatisch uitstel

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.

2) Uitstel na voorafgaande aangifte
 • Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13 maart , 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer.
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de Coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn. Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten. Het formulier “verklaring op eer” zal vanaf donderdag 26 maart beschikbaar zijn op de portaalsite van de Sociale zekerheid.

In een overleg tussen Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken, het VBO, de Unie van Erkende Sociale Secretariaten en de RSZ werd afgesproken om het formulier voor de verklaring op eer ten vroegste vanaf donderdag 26 maart online te plaatsen. Wij willen de volgende dagen eerst inzetten op goede informatie en vermijden dat werkgevers deze toepassing onnodig zouden gaan gebruiken. U dient zich op dit punt ook niet direct ongerust te maken. De eerstkomende vervaldag voor de betaling van voorschotten aan de RSZ is pas op 5 april 2020.

Ook voor andere betalingen wordt het nodige gedaan om vervallen termijnen te neutraliseren.

Voor de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn maar waarvan de economische activiteit sterk daalt voor het tweede kwartaal 2020, volgen nadere instructies later.

3. Notie ‘volledige sluiting’

Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.

I. Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën:

 • Horeca (PC 302) RSZ-categorie 017, 317.
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.
 • toeristische attracties (PC 333), RSZ-categorie 095,
 • uitbating van bioscoopzalen (PSC 303.03), RSZ-categorie 323,
 • podiumkunsten (PC 304), RSZ-categorieën 562 en 662,
 • sociocultureel (PC 329), RSZ-categorieën 262, 362, 762 en 862,
 • sportbeoefening (RSZ-categorieën 070, 076 en 176 + andere werkgeverscategorieën die eveneens één van deze drie categorieën hebben).
 • Openbare werkgevers RSZ (DmfA): nominatieve lijst :
  • 0930007-86 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG
  • 0930135-90 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
  • 0006940-34 KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA
  • 0009314-90 KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS
  • 0009364-37 KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË
  • 0009366-31 KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN
  • 0009311-02 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË
  • 0003062-28 ADEPS FONDS DES SPORTS
  • 0829034-74 SPORT VLAANDEREN
 • Werkgevers lokale publieke sector (DmfAPPL): op basis van de volgende NACEcodes:
  • 55209 - Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
  • 79901 - Toeristische informatiediensten
  • 9001 - Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
  • 90021 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
  • 90029 - Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
  • 90031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
  • 90032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
  • 90041 - Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
  • 90042 - Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
  • 91011 - Bibliotheken,mediatheken en ludotheken
  • 91012 - Openbare archieven
  • 91020 - Musea
  • 91030 - Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
  • 91041 - Botanische tuinen en dierentuinen
  • 93110 - Exploitatie van sportaccommodaties
  • 93191 - Activiteiten van sportbonden en -federaties
  • 93199 - Overige sportactiviteiten, n.e.g.
  • 93299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
  • - voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • dierenvoedingswinkels;
  • apotheken;
  • krantenwinkels;
  • tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  • kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.
II. Ondernemingen waarop het uitstel betrekking heeft na een voorafgaande verklaring op eer
 • Niet-essentiële bedrijven, zoals bedoeld in de ministeriële besluiten van 13 maart , 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen bedoeld in artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit, toe te passen, kunnen op basis van een verklaring op eer, dat zij zich in deze toestand bevinden, eveneens het uitstel genieten.
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de Coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn. Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten.
 • Voor de ondernemingen die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, maar die niettemin hun economische activiteit zwaar verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020, volgen nadere instructies later. Momenteel is nog niets voorzien. De RSZ zal de nodige ex-post controles uitvoeren.
 • III. Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

  Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Hieronder vallen dus:

  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
  • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
  • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
  • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).
  Opgelet

  Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

  Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

  IV. Praktische bepalingen

  Zoals hiervoor vermeld, kunnen de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd worden, zoals gepreciseerd in de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven en de ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten, een uitstel van betaling bekomen op basis van een verklaring op eer waarvoor het formulier vanaf donderdag 26 maart beschikbaar zal zijn op de portaalsite van de Sociale zekerheid.

  V. Hoe kan je als dienstverrichter uw aangeslotenen helpen?

  Als dienstverrichter kan u niet de administratieve stappen bij de RSZ in de plaats van uw aangeslotenen zetten, maar u kan ze wel, indien nodig, begeleiden.

  Wat moeten uw aangeslotenen concreet doen?

  Om uitstel te krijgen, moet de werkgever een aangifte op eer via het elektronische formulier (zie link hierboven) indienen.

  Opgelet: in dat geval verklaart uw aangeslotene dat zijn situatie wel degelijk beantwoordt aan de gestelde criteria om dit uitstel te krijgen en dat hij zich bewust is het van het feit dat de RSZ a posteriori controles zal uitvoeren.

  De werkgever moet voor zijn onderneming over een beveiligde toegang beschikken.

  Zich registreren?

  De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik "Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen" op de volgende pagina op het portaal : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm